Weź udział w castingu i dołącz do Vendo właśnie teraz!

Rejestracja Logowanie
wróć do Vendo.tv

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Vendo.tv

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez Użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.vendo.tv (dalej jako „Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 2. Logując się do serwisu/na stronę www.vendo.tv akceptujesz ogólne warunki korzystania z serwisu www.vendo.tv Kaleft-svg.pngtalog branżowy obejmujący dane Użytkowników, których właścicielem i administratorem jest Vendo One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ol. Czyżewskiej 7,kontakt: contact@vendo.tv
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Za pośrednictwem Serwisu, Vendo świadczy usługi dla Klientów polegające na:
  1. Dostępie do profili Aktorów zawierających ich filmy profilowe, filmy castingowe, filmy reklamowe, kalendarze dostępności oraz dane dotyczące m.in. wyglądu, znaków specjalnych, umiejętności, liczby odbytych castingów;
  2. Umożliwieniu wysyłania zaproszeń na casting do wybranych przez Klienta Aktorów;
  3. Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości do/od Aktorów;
  4. Organizacji castingów na platformie Serwisu, rozumiane jako zamieszczenie w Serwisie informacji o dacie do której należy przesyłać filmy castingowe do Klienta za pośrednictwem Serwisu, wymogach dotyczących filmu castingowego, oferowanego wynagrodzenia dla Aktora, daty i miejsca nagrania filmu/zrobienia zdjęć z wybranym aktorem;
  5. Umożliwieniu zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Aktorem;
  6. Dostępie do sekcji „Aktualności”.
 5. Za pośrednictwem Serwisu, Vendo świadczy usługi dla Aktorów polegające na:
  1. Możliwości stworzenia przez Aktora swojego profilu w Serwisie, w którym może on zamieścić swoje filmy profilowe, castingowe, reklamowe bądź filmy obrazujące jego szczególne umiejętności oraz dane dotyczące m.in. wyglądu Aktora, znaków specjalnych, umiejętności, liczby odbytych castingów;
  2. Udostepnieniu Aktorowi funkcjonalności kalendarza, w którym może on zapisywać swoje notatki, zadania etc. oraz w którym automatycznie będą zapisywane castingi, co do których Aktor zawrze umowę z Klientem za pośrednictwem platformy Serwisu;
  3. Dostępie do profili innych Aktorów zawierających ich filmy profilowe, filmy castingowe, filmy reklamowe oraz dane dotyczące m.in. wyglądu, znaków specjalnych, umiejętności, liczby odbytych castingów;
  4. Możliwości przyjmowania zaproszeń na Castingi od Klientów;
  5. Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości do/od Klientów;
  6. Możliwości zawarcia umowy z Klientem dotyczącej uczestniczenia przez Aktora w castingu przeprowadzanym na platformie Serwisu;
  7. Dostępie do sekcji „Aktualności”.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oferowanych za jego pośrednictwem w przypadku Użytkowników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osób, które nie ukończyły 18 lat, (dalej jako „Użytkownicy niepełnoletni”) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
 7. Vendo zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.
 8. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz przystąpienie Użytkownika do umowy dotyczącej świadczenia Usług na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Definicje

 1. Użytkownik
  1. Klient: Agenci, Agencje, Domy Produkcyjne oraz pozostali profesjonaliści.
  2. Aktor: Modele i Modelki rejestrują się na stronie www.vendo.tv są to osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby pełnoletnie powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia), które posiadają ZGODĘ przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, której zawarcie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania ZGODY, o której mowa powyżej w formie pisemnej na każde żądanie Administratora (Vendo One Sp. z o.o., ol. Czyżewska 7, 02-908 Warszawa).
 2. Użytkownik niepełnoletni: Osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych i/lub która nie ukończyła 18 lat.
 3. Przedstawiciel ustawowy: To osoba, która z mocy przepisów prawa może dokonywać czynności prawnych w imieniu dziecka. Przedstawicielem ustawowym może być jedno z rodziców, pod warunkiem, że posiada pełne prawa rodzicielskie, które nie zostały mu ograniczone w zakresie objętych daną czynnością prawną. W przypadku pełnienia władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, każdy z nich może działać samodzielnie, jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Prawo do reprezentowania dziecka ma każdy z rodziców sprawujący władze rodzicielską.
 4. Serwis: internetowa platforma znajdująca się pod adresem internetowym www.vendo.tv będąca własnością Vendo One Sp. z o.o., ol. Czyżewska 7, 02-908 Warszawa , na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 5. Nick: niepowtarzalna, unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana podczas pierwszej rejestracji w Serwisie.
 6. Konto użytkownika: przestrzeń w infrastrukturze teleinformatycznej Vendo, określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem, dostępna przez internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z usługi.
 7. Profil użytkownika: miejsce w Internecie, będące stroną www każdego Użytkownika, utrzymywane w ramach Konta Użytkownika, tworzone automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Profilu Użytkownika zlokalizowanego pod indywidualnym adresem Użytkownika w serwisie.
 8. Treści: Oznacza wpisy Użytkowników oraz zamieszczane przez Użytkowników utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, zdjęcia i filmy, które są wprowadzane prze Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności konta Użytkownika, a udostępnione w Serwisie poprzez Profil Użytkownika.
 9. Usługa- pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta Użytkownika w Serwisie oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:
  • mechanizmy wyszukiwawcze,
  • kalendarz,
  • wizytówka,
  • moduł poczty wewnętrznej,
  • archiwum castingów.

3. Postanowienia Ogólne

 1. Strona www.vendo.tv oferuje:
  • Aktorom możliwość prezentacji swoich profili, Portfolio oraz zawieranie kontaktów biznesowych w ramach przeprowadzanych castingów za pośrednictwem strony www.vendo.tv.
  • Klientom możliwość organizowania castingów za pośrednictwem platformy www.vendo.tv, zapraszania Aktorów, zawierania kontraktów.
 2. Aktor i Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z przyczyn technicznych strona www.vendo.tv może nie być dostępna 24h/dobę w związku z pracami konserwatorskimi lub zdarzeniami poza kontrolą Administratora np. problemy w sieciach telekomunikacyjnych, awarii zasilania. Wystąpienie powyższych sytuacji może prowadzić do krótkotrwałych zakłóceń lub tymczasowych przerw świadczonej usługi na platformie www.vendo.tv.
 3. Platforma www.vendo.tv nie uczestniczy w jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy Aktorami, a Klientem. Strona www.vendo.tv udostępnia jedynie możliwość nawiązania kontaktu biznesowego, zawarcia umowy między Aktorem, a Klientem, przeprowadzeniu castingu. Spółka Vendo One Sp. z o.o., z siedzibą przy ol. Czyżewska 7, 02-908 Warszawa Nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Aktorami, a Klientem. Użytkownicy sami są odpowiedzialni za wykonanie i/lub realizację umów w które nawiązują pomiędzy sobą.
 4. Użytkownik będący rodzicem publikującym zdjęcia swoich dzieci, z chwilą dodania do Profilu zdjęć swojego dziecka oświadcza, że:
  • Przysługują mu pełne prawa rodzicielskie, lub
  • Działa wspólnie w porozumieniu z osobą z którą współdzieli władzę rodzicielską.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Vendo.
 6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników lub dla Vendo, z poszanowaniem przysługujących im praw.
 7. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać e-mailowo lub pisemnie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Serwis jest przedsięwzięciem społecznościowym, nie dokonuje analizy redakcyjnej, Treści wytworzonych przez Użytkownika, a zatem każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.
 9. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza że, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie, licencje oraz zgody na eksploatację wizerunków) do zgodnego z prawem i Regulaminem uczestnictwa w Serwisie (udostępnienia zdjęć, filmów i grafik w Serwisie) i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz wyraża zgodę:
  1. na wykorzystywanie wprowadzonych przez niego informacji i wizerunku osobistego ucieleśnionego w zdjęciach, filmach i grafikach w ramach swojego Konta Użytkownika do promocji Konta Użytkownika poprzez portal Vendo profil Serwisu na facebook.com;
  2. publikację informacji o zawartości (w tym o zdjęciach) Konta Użytkownika w ramach sekcji redakcyjnych i/lub rankingów w Serwisie i/lub profilu Vendo na facebook.com.
 10. Modyfikowanie, przekazywanie, kopiowanie, dystrybucja, wyświetlanie, przedrukowywanie, przesyłanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z treści zawartych w Serwisie, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.
 11. Uczestnictwo w Serwisie łączy się z możliwością zapoznawania się z informacjami o Użytkowniku.
 12. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o poniższych minimalnych wymaganiach
  a. Oprogramowania:
  • System operacyjny: Windows,Linux, OSX, macOS,
  • Android, iOS, Windows Mobile,
  • Przeglądarka internetowa: IE 10+, Firefox 45+, Chrome 40+, Safari (OSX, macOS) desktop - 7+, iOS Safari 9+
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;

4. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Uzytkownikiem, a Serwisem zawierana jest na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji i może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email contact@vendo.tv
 3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej.
 4. Vendo zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa - po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez Vendo, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.
  2. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 5. Sprzedaż Konta Użytkownika, jego nazwy (Nicka) i uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.
 6. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Vendo umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu, co oznacza, że Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do Vendo na adres email contact@vendo.tv - z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 7. Vendo przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie.
 8. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Rejestracja

 1. Użytkownicy przed skorzystaniem usług świadczonych przez platformę www.vendo.tv muszą najpierw zarejestrować się (wybrać Nick oraz hasło, podać dane o charakterze danych osobowych oraz zaakceptować regulamin.
 2. Administratorem danych osobowych jest Vendo One Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Czyżewska 7, 02-908 Warszawa, KRS: 0000600212, NIP: 5213721861, która dane osobowe przetwarza tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi (realizacji umowy) oraz podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Ponadto Użytkownik może podczas rejestracji wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Vendo swojego adresu e-mail w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych, o których mowa w pkt. 7.5 niniejszego Regulaminu. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, Vendo będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi, a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.
 3. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym również informacji marketingowo-reklamowych związanych z akcjami mającymi miejsce w Serwisie.
 4. Użytkownik wpisuje prawdziwe, kompletne swoje dane do rejestracji. Dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu nie będą widoczne dla innych użytkowników.
 5. Użytkownik rejestrując się wybiera dla siebie Nick, który będzie udostępniony publicznie.
  • Nick nie może być krótszy niż 2 znaki oraz dłuższy niż 30 znaków;
  • Nick to litery, cyfry, znaki specjalne w jednym ciągu;
  • Nick może zawierać cyfry oraz znaki specjalne;
  • Nick nie może słowem wolgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).
 6. W przypadku zmiany danych Użytkownika, zobowiązany jest on do aktualizacji swojego profilu w jak najszybszym czasie.
 7. Vendo zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany wybranego przez Użytkownika Nicka ze względów bezpieczeństwa w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wolgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna);
  2. odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika.
 8. Użytkownik podczas rejestracji powinien wybrać i wpisać hasło i zachować swoje hasło w tajemnicy (nie ujawniać hasła osobom trzecim).
 9. Autoryzacja Konta Użytkownika następuje poprzez wysłanie przez serwis wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Wiadomość zawiera link aktywujący założone Konto Użytkownika. Autoryzacja Konta użytkownika oznacza, iż Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin korzystania z usług Vendo i akceptuje fakt założenia przez niego Konta Użytkownika i aktywację usług świadczonych przez Serwis.
 10. Zważywszy na charakter Serwisu jako usługi społeczności skupionej wokół tematu Castingu, Vendo oświadcza, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Profile Użytkownika mają przedstawiać wizerunek tylko i wyłącznie Użytkownika,
  2. zamieszczane zdjęcia dzieci - osób poniżej 16 roku życia, nie mogą mieć charakteru aktu, prezentacji bielizny lub nosić znamiona fotografii erotycznej lub pornograficznej. Zamieszczenie tego typu zdjęć będzie powodować zablokowanie Konta Użytkownika, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa także złożenie odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania.
 11. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. dane podane w formolarzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Vendo, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, Vendo dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego;
  3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  4. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  5. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu;
  6. wyraża zgodę na upublicznienie Konta Użytkownika lub miniaturek zdjęcia w celach informacyjno-promocyjnym Serwisu na stronie www.vendo.tv oraz na profilu facebook.com.

6. Obowiązki i ograniczenia Użytkownika

 1. Treści zamieszczane przez Użytkownika są zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem wszystkich praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może:
  1. zamieszczać Treści wolgarnych, obraźliwych, pornograficznych ani żadnych innych Treści, które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące przepisy;
  2. reklamować lub promować jakichkolwiek produktów lub usług, które nie są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącego ochrony nieletnich;
  3. używać bez zezwolenia jakichkolwiek treści chronionych przez prawo (np. prawa autorskiego, znaku towarowego, patentu, patentu użytkowego).
 2. Użytkownik powinien zabezpieczać się przed wszelkimi działaniami, w tym roszczeniami odszkodowawczymi względem niego, dochodzonych przez innych użytkowników lub osoby trzecie przeciwko Użytkownikowi wynikających z naruszenia ich praw przez Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik ponosi wszystkie koszty poniesione z powodu naruszenia praw osób trzecich, w tym wszystkich uzasadnionych kosztów prawno-obronnych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Informowania Vendo o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  2. przestrzegania Regulaminu,
  3. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. nie naruszania praw osób trzecich,
  5. w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko Vendo z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez Użytkownika, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Vendo przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Vendo lubw przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Vendo do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Vendo,
  6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  7. przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób,
  8. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu,
  9. w przypadku zauważenia łamania regulaminu przez innych Użytkowników, zawiadomienia Vendo o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: contact@vendo.tv
 4. Vendo nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,
  2. zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn, jak również użytkownikami zawierającymi umowę współpracy,
  3. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  4. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  5. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych Klientom,
  6. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Vendo,
  7. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Vendo,
  8. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Vendo,
  9. jakiekolwiek szkody spowodowanej nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  10. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Vendo,
  11. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 5. Niedopuszczalne jest:
  1. wprowadzanie do profilu łącz alfanumerycznych zawierających odnośniki do serwisów konkurencyjnych,
  2. posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego konta, posiadania kont bez żadnych dodatkowych informacji (uzupełnionego Profilu Użytkownika oraz nie posiadających filmów), uniemożliwiających na pełne uczestnictwo w Serwisie (nieuzupełnione konta będą po okresie 30 dni usuwane),
  3. podejmowanie przez Użytkownika działań związanych z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działań polegających na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
 6. Vendo zastrzega sobie prawo do:
  1. stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem,
  2. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  3. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  4. zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  5. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,
  6. do zablokowania danemu Użytkownikowi korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikiem,
  7. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,
  8. usunięcia:
   - Treści, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane
   - za wolgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
   - Treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

7. Polityka prywatności

 1. Vendo szanuje prawo Użytkowników Internetu do ich prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Vendo dąży do tego, aby każdy Użytkownik korzystający z Serwisu czuł się w pełni bezpiecznie.
 2. Jeśli Vendo gromadzi dane osobowe Użytkownika, poinformuje go o tym w wyraźny sposób. W przypadku gromadzenia danych osobowych, wykorzystywane one będą przez Vendo (który stanie się administratorem danych osobowych) w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikowi Usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w celach marketingowych jeśli w sposób jednoznaczny wyrazi na to zgodę.
 3. Vendo zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.
 4. Vendo zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Vendo przetwarza informacje dotyczące Użytkownika z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w przypadku przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte są w Polityce prywatności.
 7. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych Treści, jednak powinien przyznać ograniczone prawa licencyjne Vendo i innym użytkownikom Serwisu. Użytkownik zamieszczając w serwisie Treści tym samym udziela:
  1. Vendo nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności Vendo, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi).
  2. Każdemu użytkownikowi Usług - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Serwisu.
  3. Powyższe licencje udzielane przez Użytkownika w odniesieniu do Treści wygasają z chwilą, gdy Użytkownik usunie lub wykasuje je z Serwisu.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy powinna zostać przesłana do Vendo w formie pisemnej na adres siedziby Vendo bądź mailowo na adres e-mail i określać:
  • Rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
  • Dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego Nick w Serwisie (w celu identyfikacji Użytkownika),
  • Zarzuty Użytkownika,
  • Ewentualne żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanej niezgodności/naruszenia,
 2. Vendo rozpatruje reklamacje w ciągu 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub pod adres korespondencyjny podany w reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia.
 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Vendo zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji ( w ciągu 7 dni), do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
 4. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Vendo jest ostateczne, przez co należy rozumieć, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Vendo do Vendo.
 6. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu, dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości Użytkownika nie będą przez Vendo rozpatrywane.

9. Postanowienia końcowe

 1. Vendo dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie rzutuje na ustawowe uprawnienia użytkownika jako konsumenta, a Użytkownik nie może takich uprawnień w drodze umownej zmieniać ani się ich zrzekać.
 3. Usługi są świadczone „w stanie w jakim są", dlatego też Vendo nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień w ich zakresie.
 4. W szczególności Vendo nie składa Użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że:
  korzystanie przez Użytkownika z Usług spełni oczekiwania Użytkownika,
  korzystanie przez Użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek,
  informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Serwisu będą dokładne lub wiarygodne, oraz że wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi w ramach Serwisu zostaną usunięte.
 5. Do Usług nie mają zastosowania warunki, zapewnienia ani inne postanowienia (takie jak m.in. dorozumiane warunki, co do zadowalającej jakości, zgodności z przeznaczeniem bądź opisem), które nie zostały w sposób wyraźny zapisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności Vendo za straty, która zgodnie z prawem właściwym nie podlega wyłączeniu bądź ograniczeniu.
 7. Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 9.6., Vendo nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za:
  • straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść. Przez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika;
  • straty i szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku:
   polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika
   w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z Klientem-sponsorem,
   zmian, jakie Vendo może wprowadzić do Serwisu względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów Serwisu);
   usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania Treści i innych danych komunikacyjnych utrzymywanych bądź przesyłanych w ramach korzystania przez użytkownika z Serwisu;
   nieprzekazania przez Użytkownika Vendo właściwych danych konta Użytkownika;
   nieprzestrzegania przez Użytkownika zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta Vendo;
 8. Ograniczenie odpowiedzialności Vendo wobec Użytkownika w powyższym artykule 9.7. stosuje się niezależnie od uprzedzenia Vendo możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Vendo powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.
 9. Vendo zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 10. Regulamin może olec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.
 11. Vendo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa regolujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Vendo wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Vendo lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług.
  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
 12. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez Vendo drogą elektroniczną.
 13. Vendo zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 14. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.
 15. Użytkownik uzyskuje nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony Serwisu, w formie, która umożliwia jego odczytanie.
 16. W sprawach nieuregolowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 października 2016 roku.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce prywatności
Rozumiem

Rejestracja

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce prywatności
Rozumiem

Rejestracja